Skillspot kompetensbaserat rekryteringssystem där matchningen är unik

Please scroll for English version.

 

En URL läggs ut i sociala medier för extern rekrytering och som tar kandidaterna direkt in i Skillspot där över 3500 kompetenser ligger inlagda i mjukvaran. Eller internt går erbjudandet ut till de anställda  som motsvarar kraven. Men hur? aldrig har det varit så enkelt. Till och med ett beteendetest är integrerat i ansökningsförfarandet.

 

Att gå igenom CV:n och jämföra dem med kravprofilerna tar väldigt mycket tid. Dessutom krävs specialister.
I skillspotsystemet är det momentet helt eliminerat. Med ett enda klick kommer bara sökanden till tjänsten som har den efterfrågade kompetensen.
Skillspots radarsystem gör att enbart de kandidater som motsvarar kraven visas. Likaså blir inte jobbet synligt för den som inte motsvarar kraven. Därför behövs inga returbrev. Så alla kan inte söka på alla utlysta tjänster!

Ett enda klick och radar visar vilka kandidater som matchar kompetenskraven.  Den person som kommer i mitten är den som är perfekt för jobbet.

Ett  personlighetstest finns integrerat i ansökningsförfarandet som ger en prelimär bedömning om lämplighetsgraden.

ansökningsförfarandet:

1.Rekryteraren skapar kontot om jobbet i ett mycket enkelt förfarande

2.kandidat skapar konto och kryssar i flera av de kompetenser som finns inom den utlysta tjänsten. T ex om en advokatfirma söker jurist kommer alla kompetenser upp för kandidaten att fylla i . Förutom kraven på utbildning kommer även andra kompetenser upp som arbetsgivaren angett som önskemål. Kandidaten kryssar även i vilka språkkunskaper och matchas med de språk arbetsgivaren angett. Så sker med andra krav arbetsgivaren angett.

Kandidaterna gör alltså inte något CV. Inte heller något motivationsbrev.

3. Nu går kandidaten vidare till ett personlighetstest som genast visar resultatet. Det är en preliminär bedömning.

4.Kandidaten skickar in till rekryterare.

 

5.Rekryteraren går in och får fram de kandidater som lämpar sig för tjänsten inom några minuter. Radarn har plockat fram på en axel var någonstans kandidaten befinner sig. Den som hamnar i mitten i krysset av axeln är den som är perfekt. De som hamnar längre ifrån är mycket lämpade för tjänsten , men de kompetenser som är mindre bra kommer upp.

Ett helt visuellt system där rekryteraren sparar mängder med tid och får en mycket träffsäkrare selektering.

Kandidaterna som inte är lämpade för tjänsten ser aldrig det utlysta jobbet och söker därmed inte. Rekryteraren behöver inte skicka ut nejtack brev mer än till de som till slut inte blev valda av arbetsgivaren efter intervjuerna.

 

A competence based recruitment system where the matching is unikque

A URL is posted on social media for external recruitment and that takes the candidates directly into Skillspot. Over 3500 competences are in the system. Or internally, the offer goes out to the employees who meet the requirements. But how? It’s never been so easy. Even a behavioral test is integrated into the application process. Going through CVs and comparing them with the requirements profiles takes a lot of time. In addition, specialists are required. In the skillspot system, that moment is completely eliminated. With a single click, only the applicant comes to the position that has the requested competence. Skillspot’s radar system ensures that only the candidates who meet the requirements are shown. Likewise, the job will not be visible to those who do not meet the requirements. Therefore, no return letters are needed. So not everyone can search for all advertised services!

A single click and radar shows which candidates match the skills requirements. The person who comes in the middle is the one who is perfect for the job. A personality test is integrated into the application procedure that provides a prelimic assessment of the degree of suitability. application procedure:

 

1.The recruiter creates the account about the job in a very simple procedure.

 

2.candidate creates an account and ticks several of the competencies available within the advertised position. For example, if a law firm is looking for a lawyer, all competencies for the candidate will fill in. In addition to the requirements for training, other competences that the employer has indicated as wishes will also come up. The candidate also ticks the language skills and is matched with the languages specified by the employer. This is done with other requirements the employer has specified. The candidates do not have a CV. Nor a motivational letter.

3. Now the candidate proceeds to a personality test that immediately shows the result. This is a preliminary assessment.

 

4.The candidate submits to recruiters.

 

5.The recruiter enters and gets the candidates who are suitable for the position within a few minutes. The radar has picked up on an axis where the candidate is. The one that ends up in the middle of the cross of the shoulder is the one that is perfect. Those who end up further away are very suitable for the position, but the skills that are less good come up. A completely visual system where the recruiter saves a lot of time and gets a much more accurate selection. The candidates who are not suitable for the position never see the advertised job and thus do not apply.

The recruiter does not have to send out naysayers letters more than to those who were ultimately not selected by the employer after the interviews.

 

Book a demo with us. Send us an email.

info@hratonce.com

eller +46851972051

Technical data:

Real-time matching

Hard and soft skills

Values and preferences Corporate

Artificial intelligence

Relational data analysis

Predictive algorithms

Skills frame
Dynamic library

In your company’s vocabulary in 4 languages

 

Interoperability

SaaS platform HRIS compatibility Connection via APIs

 

Safety Secure access

Private database

Connection through your authentication systems (SSO)

Data integrity

Structured data

Hosting in Switzerland

Strict segmentation between our customers User Intuitive interface Optimised architecture

High level of concurrent connections

 

Verifierad av MonsterInsights